Plnomocenstvo


V živote nastávajú rôzne situácie, kedy niečo nemôžeme riešiť osobne z rôznych dôvodov. Môže to byť zo zdravotného dôvodu, alebo sa nenachádzame sa na mieste kde je potrebné niečo vyriešiť, či z rôznych iných dôvodov. V takýchto prípadoch je možné udeliť zastúpenie svojej osoby na základe plnomocenstva (splnomocnenia).

dokument na podpis

Plnomocenstvo Ezmluva umožňuje dať sa zastúpiť pri určitých právnych úkonoch buď fyzickou alebo právnickou osobou. Pri využití plnomocenstva je potrebné, aby bol splnomocniteľom – čiže zastúpenou osobou jasne definovaný rozsah oprávnenia na vykonanie určitých úkonov splnomocnencom – zástupcom. Plnomocenstvo je možné udeliť jednej osobe, ale osobám viacerým. V tomto prípade je potrebné definovať, či v prípade daných právnych úkonov musia konať spoločne.

Plnomocenstvo musí byť udelené písomne v prípade, ak sa právny úkon musí vykonať v písomnej forme. Písomne sa takisto musí udeliť aj v prípade, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.

Plnomocenstvo zaniká ak:

  • ho vypovedal splnomocnenec (zástupca)
  • ho splnomocniteľ (zastúpený) zrušil
  • vykonaním právneho úkonu, na ktorý bolo určené
  • smrťou splnomocnenca
  • smrťou splnomocniteľa

Smrťou splnomocniteľa zaniká plnomocenstvo v prípade, ak práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu, alebo ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné.

podpísaný dokument

Splnomocniteľ sa nesmie platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Pokiaľ nie je splnomocnencovi známe odvolanie plnomocenstva, právne účinky majú dosah ako keby plnomocenstvo stále trvalo. Na túto skutočnosť sa však nemôže odvolávať osoba, ktorá o tomto odvolaní bola informovaná alebo osoba, ktorá o tejto skutočnosti musela vedieť.

Ak splnomocniteľ zomrie, alebo splnomocnenec plnomocenstvo vypovie, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetky právne úkony, ktoré neznesú odklad tak, aby splnomocniteľ neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony vykonané v takomto prípade majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie stále trvalo v prípade ak nie sú v rozpore s tým, čo určil splnomocniteľ.